...ยินดีต้อนรับ...โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์และกวดวิชามิสเตอร์เบรน...สุราษฎร์ธานี...

ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

   โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ และกวดวิชามิสเตอร์เบรน รางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในระดับดีเด่น ปีพ.ศ.2553 และปีพ.ศ.2556 (การศึกษาไม่ใช่ธุรกิจ)

    233/160 ม.4 ถ.การุณราษฎร์ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร./แฟกซ์ : 077-206575 มือถือ : 081-8955271

Gallery-2 (เฉพาะสมาชิก)

Thailand Time Clock


Designed by:
Joomla Web Designer!
โครงสร้างองค์กร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 00:00 น.

 

โครงสร้างการบริหารงาน

1.ฝ่ายบริหารโรงเรียน

1.1 ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

ชื่อ นายอดิศักดิ์ เพ็ญจันทร์

วุฒิปริญญาตรี วท.บ.(สัตวศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การศึกษาปัจจุบัน ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภาค บริษัท ยูนิเว็ต จำกัด

ปัจจุบัน ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ตัวแทนจำหน่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้)

1.2 ผู้บริหาร

ชื่นางอุทัย เพ็ญจันทร์

วุฒิปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต เอกปฐมวัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ อาจารย์ 2โรงเรียนวัดปิยาราม อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ


2. ครูผู้สอน

2.1 ครูประจำ

2.1.1 วุฒิปริญญาโท

1. นายณัฏฐ์ จงจรูญรังสรรค์ (ครูณัฏฐ์) วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) - วิทยาลัยตาปี  วิชาคอมพิวเตอร์

2. นายประภาส เทพทอง (ครูประภาส) วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) - วิทยาลัยตาปี วิชาคอมพิวเตอร์

3. นายศิรเศรษฐ ชูเดชศิริไพศาล (ครูต้อ) วท.ม.(คณิตศาสตร์และสถิติ) - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู) วิชาคณิตศาสตร์

4. น.ส.สุชาดา  แซ่หลี (ครูหน่อย) ค.ม.(เคมี-ชีววิทยา) - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  วิชาวิทยาศาสตร์

5. น.ส.มาริสา สำลี (ครูเดียร์) อ.ม.(ภาษาไทย) - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาภาษาไทย

6. น.ส.รุจิเนตร หอมละออ (ครูฝ้าย) ร.ม.(การเมืองการปกครอง) - มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิชาสังคมศึกษา

7. นางมิ่งขวัญ  ดวงแข (ครูขวัญ) ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ

2.1.2 วุฒิปริญญาตรี

1. นางจุฑามาศ เพ็ญจันทร์ (ครูแอม) ค.บ.(ธุรกิจศึกษา) - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  วิชาคอมพิวเตอร์

2. น.ส.ฐาปนี อินทปัน (ครูฝน) วท.บ.(คอมพิวเตอร์) - มหาวิทยาลัยทักษิณ วิชาคอมพิวเตอร์

3. นางอรวรรณ  นิลเอก (ครูติ๋ม) ค.บ.(คณิตศาสตร์) - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วิชาคณิตศาสตร์

4. นางเมธนี  อินทชาติ (ครูเมย์) ศศ.บ.(ภาษาไทย)-มหาวิทยาลัยทักษิณ วิชาภาษาไทย

5. นางศุภณัฏฐ์ จตุรภัทรพงศ์ (ครูอิม) ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)-มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิชาภาษาอังกฤษ

6. นายมาโนชญ์ สกุลศิริรุจิดา (ครูอั้ม) การศึกษาบัณฑิต- มหาวิทยาลัยทักษิณ วิชาสังคมศึกษา

7. นางสาวฉวีวรรณ วงศ์วิเชียร (ครูแป้ง)วท.บ.(ชีววิทยาประยุกต์),ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิชาวิทยาศาสตร์

8. นางสุจารีย์ ทองคลอด (ครูเอ) กศ.บ.(วิทย์-คณิต)- มศว.ภาคใต้ วิชาคณิตศาสตร์

9. น.ส.ภัทราวลัย ลิ้นโป (ครูเก๋) วท.บ.(ฟิสิกส์) - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิชาวิทยาศาสตร์

10. นางสาวจุฑามาศ ชาญสมุทร (ครูแป้ง) วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิชาวิทยาศาสตร์

11. นางสาววรรณดี จันทร์คงทอง (ครูดี)  คบ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)-มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิชาวิทยาศาสตร์

12. นางสาววรรญารัตน์ แก้วหีต (ครูแอม) ค.บ.(คณิตศาสตร์) - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิชาคณิตศาสตร์

2.2 ครูพิเศษ

1. นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญปกรณ์ (อ.ทวีศักดิ์) วท.บ.(คณิตศาสตร์)-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิชาคณิตศาสตร์

2. น.ส.กนกวรรณ พวงประทุม (ครูอ้อ) ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิชาภาษาอังกฤษ

3. น.ส.ยศวรา โพธิ์ศรีษะ (ครูจั๊กจั่น) วท.บ.(ชีววิทยา) - มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิชาวิทยาศาสตร์

4. นางยุพากรณ์ สุภาพ (ครูฝน) ค.บ.(คณิตศาสตร์) วิชาคณิตศาสตร์

5. น.ส.ษมาพร นักฟ้อน (ครูนิดหน่อย) วท.บ.(ชีววิทยา) - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  วิชาวิทยาศาสตร์

 

3.บุคลากรสนับสนุน

3.1  นางจุฑามาศ เพ็ญจันทร์ (ครูแอม) ค.บ.(ธุรกิจศึกษา) ธุรการโรงเรียน

3.2  นางสาวอิสยาภรณ์ มณีบริรักษ์ (พี่โรส) กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มอ.สุราษฎร์ธานี พนักงานธุรการ

3.3  นางสาวหนึ่งฤทัย เมฆโซ่ (พี่ยูนิ) มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประชาสัมพันธ์

3.4  นางสาวณวทสร ศตกมลวรรณ (พี่เปีย) มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประชาสัมพันธ์

 


 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 04:17 น.
 

Polls-1

โรงเรียนที่ใฝ่ฝันจะสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อในระดับ ม.1,ม.4
 

Polls-2

วิเคราะห์นักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนดังๆได้(รบกวนตอบตามความเป็นจริง)
 

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday41
mod_vvisit_counterYesterday46
mod_vvisit_counterThis week289
mod_vvisit_counterLast week205
mod_vvisit_counterThis month971
mod_vvisit_counterLast month1704
mod_vvisit_counterAll177165

We have: 1 guests online
Your IP: 54.159.200.65
 , 
Today: ต.ค. 27, 2016

Login Form

Mr.Brain Tutorยินดีต้อนรับค่ะ